Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και π/υ 1.116.500 €

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και π/υ 1.116.500 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020.

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

 

Α/Α Είδος Ποσότητα Προϋπολογιζόμενο Κόστος
1 Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα για Γενική Χειρουργική 4 400.000€
2 Χειρουργικοί προβολείς με δορυφόρο για τις αίθουσες Γενικής Χειρουργικής 7 105.000€
3 Υπερηχογράφος για μαιευτική γυναικολογική χρήση 1 50.000€
4 Μηχάνημα σκήνωσης ιστολογικών τομών 1 12.500€
5 Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών με αναπν/ρα ενσωματωμένο και αερισμό 1 50.000€
6 Πλήρεις εξεταστικές μονάδες ΩΡΛ (αναρρόφηση, πλύση, ψυχρός φωτισμός, οπτικές κτλ) 2 70.000€
7 Εξεταστικό Μικροσκόπιο 1 15.000€
8 Υστεροσκόπιο διαγνωστικό – επεμβατικό 1 70.000€
9 Ψηφιακό Ακτινογραφικό Μηχάνημα 1 230.000€
10 Ενδοθηλιομετρο 1 25.000€
11 Φωτοπυξία (Argon Laser) 1 38.000€
12 Αναπνευστήρες 2 35.000€
13 Σέτ μέτρησης Ακτινοφυσικού 1 16.000€
Σύνολο     1.116.500 €

 

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

 

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/12/2021.


Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 09/12/2022.