Είναι σημαντικό κατά την εισαγωγή μας σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα να γνωρίζουμε τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις μας έτσι ώστε να μπορέσουμε  εμείς αλλά και το προσωπικό του Νοσοκομείου να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο κάθε πρόβλημα υγείας που έχει προκύψει.

Η ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας κατοχυρώνει τα ατομικά δικαιώματα του πολίτη. Κάθε νοσηλευόμενος ασθενής έχει δικαίωμα:

1. Να ενημερώνεται για την πραγματική κατάσταση της υγείας του και τη σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών αγωγών, στις οποίες θα υποβληθεί.

2. Να ενημερώνονται οι άμεσοι συγγενείς για την πραγματική κατάσταση του, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή εντολή από τον ίδιο. Η ενημέρωση θα γίνεται από τους διευθυντές των τμημάτων ή μονάδων ή από τους εξουσιοδοτημένους θεράποντες ιατρούς (01.00-02.00 μ.μ.)

3. Να μην υποβάλλεται σε φαρμακευτικές και επεμβατικές δοκιμές, χωρίς την προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του, για τους κινδύνους που διατρέχει, τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους και χωρίς την συγκατάθεση του.

4. Να τυγχάνει πάντα από όλο το προσωπικό ευγενικής συμπεριφοράς, διακριτικότητας και κατανόησης, λόγω της κατάστασής του.

5. Να παρακολουθείται στη διάρκεια της νοσηλείας του από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, ικανό να αντιληφθεί και να φροντίσει όλες τις νοσηλευτικές του ανάγκες.

6. Να νοσηλεύεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του.

7. Να υποβάλλεται στην πρέπουσα θεραπευτική αγωγή, έστω και με επέμβαση της δικαστικής αρχής αν ο ίδιος δεν είναι σε θέση να αποφασίσει, σε περίπτωση που οι συγγενείς για λόγους θρησκευτικούς ή άλλους την αρνούνται.

8. Να τηρείται το απόρρητο όλων των πληροφοριών που παρέχει ο ιατρικός φάκελος του, καθώς και εκείνων που συγκεντρώθηκαν προφορικά με οποιοδήποτε τρόπο.

9. Να ενημερώνεται εάν πρόκειται να συμμετάσχει σε ερευνητικό πρόγραμμα οπότε έχει το δικαίωμα να αρνηθεί.

10. Σε περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει σε έρευνα θεραπευτική ή μη, πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα για το σκοπό και τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει. Η συγκατάθεση λαμβάνεται γραπτά και ενυπόγραφα από άτομο εκτός της ερευνητικής ομάδας.

11. Ο άρρωστος έχει δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή του στην έρευνα, κάθε στιγμή που το κρίνει σκόπιμο, έστω και αν έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση.

12. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις, προτάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων, για τον λόγο αυτό υπάρχουν ειδικά κυτία παραπόνων για την συλλογή αυτών των αναφορών.