Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

7 Φεβρουαρίου, 2020

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens

Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Προϋπολογισμός: 290.000 € Φυσικό Αντικείμενο της πράξης: α/α Είδος Εξοπλισμού Ποσότητα Κόστος Κλινική 1 Ψηφιακός Μαστογράφος 1 290.000 € Ακτινοδιαγνωστικό Ημερομηνία […]
7 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού π/υ 245.000€

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 ΣΑΕ : 091 Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Κωδικός Έργου : 2018ΣΕ09100065 Προϋπολογισμός: 245.000 € Φυσικό Αντικείμενο της πράξης: α/α Είδος Εξοπλισμού […]
7 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με κωδικό ΟΠΣ 5028273 και π/υ 445.000 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020. Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού […]