Τμήμα Οικονομικων

α. Έχει την ευθύνη του συνόλου των λογιστικών δραστηριοτήτων.

β. Έχει την ευθύνη της φορολογικής νομοθεσίας.

γ. Παρακολουθεί παγία και αποσβέσεις.

δ. Εισπράττει τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

ε. Διαχειρίζεται τα χρήματα του νοσοκομείου.

στ. Εκδίδει περιοδικές αναφορές της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου.

η. Τηρεί τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.

θ. Καταρτίζει ετήσιες λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης γενικής εκμετάλλευσης, προσάρτημα), σύμφωνα με το Π.Δ.146/2003 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ι. Έχει την ευθύνη πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

κ. Συντάσσει τον οικονομικό σχεδιασμό – προϋπολογισμό, ελέγχει την παρακολούθησή του, καθώς και απολογιστικά στοιχεία κατά μήνα και έτος.

λ. Ελέγχει τις αναλώσεις και τα αποθέματα των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.

μ. Εκδίδει μηνιαίες αναφορές για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.

ν. Παρέχει οικονομικά και στατιστικά στοιχεία και δημοσιονομικές αναφορές- BIforms, στους εποπτεύοντες φορείς (4η ΥΠΕ, Υπουργείο, ΕΛΣΤΑΤ κλπ.

ξ. Την σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.

ο. Προετοιμάσει της μισθοδοσίας του προσωπικού, εκδίδει ελέγχει τις καταστάσεις μισθοδοσίας.

π. Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών-δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

ρ. Εκδίδει τα οδοιπορικά των υπαλλήλων.

σ. Διεκπεραιώνει οικονομικά δικαστικές υποθέσεις.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθμ. Υ4α/οικ.112185 Υ.Α.(3323/2012 τ.Β΄)


Τζίντζιου Μαρία - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο της βρίσκεται στο ισογειο.
  • 2321094758