Έρευνες αγοράς

12 Ιουλίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ & ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ

14 Ιουνίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ.& ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ACCURA, ΦΙΛΤΡΩΝ & ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΤΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΣ, ∆ΙΠΟΛΙΚΗΣ ΛΑΒΙ∆ΑΣ & ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ