Τμήμα Προμηθειών

α. Συντάσσει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

β. Διεκπεραιώνει τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις.

γ. Τηρεί το μητρώο Προμηθευτών.

δ. Ευθύνεται για την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου.

ε. Διεξάγει περιοδικές και ετήσιες απογραφές, παραλαμβάνει και χρεώνει κάθε αναλώσιμο και πάγιο στοιχείο.

στ. Παρακολουθεί όλες τις προμήθειες αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η.Διεκπεραιώνει τις μικροπρομήθειες.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθμ. Υ4α/οικ.112185 Υ.Α.(3323/2012 τ.Β΄)


Βαβαλέκα Πολύμνια - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο της βρίσκεται στο ισόγειο.
  • 2321094296