Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

γ. Τηρεί το αρχείο των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύ-σεων και των προσλήψεων

δ. Τηρεί και φυλάσσει το μητρώο όλων των υπαλλήλων.

ε. Τηρεί το αρχείο για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και τις εγκρίνει σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Ελέγχει τις άδειες ασθένειας και τις άλλες κατηγορίες αδειών όλου του προσωπικού και τις αρχειοθετεί.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθμ. Υ4α/οικ.112185 Υ.Α.(3323/2012 τ.Β΄)


Λυρατζη Αναστασία - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο της βρίσκεται στο -1 όροφο.
  • 2321094724