Προμήθειες – Διαγωνισμοί

1 Ιουνίου, 2023

Aπάντηση επί του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων που αφορά στην υπ’αριθμ. 8467/22-05-2023 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων στο Γ.Ν. Σερρών για δυο (2) μήνες»

1 Ιουνίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Περιποίηση χλοοτάπητα»

29 Μαΐου, 2023

Διενέργεια δεύτερης (2ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών

26 Μαΐου, 2023

Περίληψη και Διακήρυξη υπ’αριθμ. Δ.02/2023 για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

25 Μαΐου, 2023

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την:«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 της Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού με αρ. Ε.01/2022(Επ.),στο πλαίσιο της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος”Κεντρικής Μακεδονίας”,της Πράξης: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 και ένταξης στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»,για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022.”

22 Μαΐου, 2023

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων στο Γ.Ν. Σερρών για δυο (2) μήνες»

22 Μαΐου, 2023

Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την:«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 της Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού με αρ. Ε.01/2022(Επ.) για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022.”

19 Μαΐου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΆΡΙΘΜ Δ.04/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

18 Μαΐου, 2023

Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψης του υπ’ αρ. Δ.05/2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων: «Υπηρεσίες Φύλαξης»

16 Μαΐου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ »

15 Μαΐου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ »

4 Μαΐου, 2023

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πέντε (5) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης NIKKISO DBB-07

4 Απριλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ »

30 Μαρτίου, 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , υποπ. (γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, περ. β ́, παρ. 2 του άρθρου 32 και 32Α του ν.4412/2016) για την ανανέωση της Σύμβασης «Συντήρηση & Υποστήριξη Λογισμικού HIS

17 Μαρτίου, 2023

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. 4324/13.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» του Γ.Ν. Σερρών.