Προμήθειες – Διαγωνισμοί

17 Ιανουαρίου, 2023

Διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων»

12 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Γ.Ν. Σερρών»

4 Ιανουαρίου, 2023

Διευκρινήσεις που αφορούν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20506/29-12-2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

30 Δεκεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ ́ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας

15 Δεκεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19733/15-12-2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Σύστημα ψηφιοποίησης ακτινολογικών μηχανημάτων»

14 Δεκεμβρίου, 2022

Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου-Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών – Χρήση 2022

14 Δεκεμβρίου, 2022

Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’αριθμ. πρωτ. 14267/16-09-2022 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ανάδοχου εκμίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με αριθμό διακήρυξης 11/2022 μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμό κατάθεσης ΑΝ14/4.10.2022

5 Δεκεμβρίου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΆΡΙΘΜ. Δ.12/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

28 Νοεμβρίου, 2022

Τροποποίηση της αριθ. 725/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΡΔ469071-8ΚΙ) Απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, σχετικά με την άρση αναστολής προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.01/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145721)

22 Νοεμβρίου, 2022

Άρση αναστολής προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.01/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145721)

22 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

17 Νοεμβρίου, 2022

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Δ.09/2022 Ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΞΥΓΟΝΟ” Συστ.αριθμ.ΕΣΗΔΗΣ:174122

16 Νοεμβρίου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.09/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV 24111900-4,ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 174122

10 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AA.03/2022 για την ανάθεση της παροχής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

9 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ “EDGE BLOOD”