Προμήθειες – Διαγωνισμοί

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΥΕ Τραπεζοκόμων, οι οποίες προέκυψαν από την θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Διενέργεια 2ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων στο πλαίσιο της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων διοικητικού προσωπικού στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού του Γ.Ν. Σερρών.

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων παροχής «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)» (CPV79713000-5: Υπηρεσίες φύλαξης) του Γ.Ν. Σερρών

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Κλάδου/ειδικότητας: Καθαριστών-Καθαριστριών) στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΥΕ Τραπεζοκόμων, οι οποίες προέκυψαν από την θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

27 Αυγούστου, 2021

«Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου»

24 Αυγούστου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αριθμ. Σ.05/2021 για την παροχή υπηρεσιών : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 85146000-4

18 Αυγούστου, 2021

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΤΡΟΦΙΜΑ»

6 Αυγούστου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την προμήθεια των ειδών Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

6 Αυγούστου, 2021

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για προμήθεια ‘’Αντιδραστήρια Καλλιέργειες Μικροβιολογίας με συνοδό εξοπλισμό’’ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

5 Αυγούστου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.12/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV: 33141310-6

2 Αυγούστου, 2021

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού, για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6

30 Ιουλίου, 2021

Παράταση της διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του υπ’ αρ. Δ.04/2020 δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

27 Ιουλίου, 2021

Ανάρτηση διακήρυξης και περίληψη αυτής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών “ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ”