Προμήθειες – Διαγωνισμοί

24 Ιουνίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.01.2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

14 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών: «Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη βενζίνη»

8 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

8 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

8 Ιουνίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας»

7 Ιουνίου, 2022

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ***Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’αριθμ. Ε.01/2022 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών » με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» που αφορά στον α/α ΕΣΗΔΗΣ 156679 για το Τμήμα 1 υποέργο 1 «Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα γεν. Χειρ.»

6 Ιουνίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) «Κάθετου αυτόκαυστου κλιβάνου για την αποστείρωση θρεπτικών υλικών

3 Ιουνίου, 2022

Διευκρινήσεις επι του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

2 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων» για το Γ.Ν. Σερρών

30 Μαΐου, 2022

Διευκρινήσεις επι του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

30 Μαΐου, 2022

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.03/2022 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 159248-159262- 159266- 159267-159268-159269-159271) του ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

24 Μαΐου, 2022

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.02/2022 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 159307) του ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Ακτινογραφίας και Αξονικού Τομογράφου

19 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 7872/16.05.2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσίες Ταχυδρομικών Αποστολών» του Γ.Ν. Σερρών

16 Μαΐου, 2022

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών ‘ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Τ.Ν.) ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

16 Μαΐου, 2022

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ’αριθμ. Δ.02/2022 διαγωνισμού: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»