Προμήθειες – Διαγωνισμοί

29 Νοεμβρίου, 2021

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το κόστος δημοσίευσης περίληψης της υπ’αριθμ. Διακήρυξης Δ.04/2021

26 Νοεμβρίου, 2021

Παροχή διευκρινίσεων επι της υπ΄αρίθμ. διακήρυξης Δ.04/2021 ανοικτού άνω των ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης” Συστήμ. Αριθμ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 141748

23 Νοεμβρίου, 2021

Διακήρυξη και Περίληψη του υπ’αρ. Δ.07/2021 Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ : «Υπηρεσίες ασφαλείας (Φύλαξης)»

19 Νοεμβρίου, 2021

Σημαντική ανακοίνωση επί της διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης”

17 Νοεμβρίου, 2021

Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης”

3 Νοεμβρίου, 2021

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας»

26 Οκτωβρίου, 2021

Διακήρυξη υπ’αρ. Δ.05/2021 διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία: «Υγρά Καύσιμα»

20 Οκτωβρίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

12 Οκτωβρίου, 2021

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων Δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

4 Οκτωβρίου, 2021

Αποτελέσματα 2ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων στο πλαίσιο της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

4 Οκτωβρίου, 2021

Αποτελέσματα 1ης δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΥΕ Τραπεζοκόμων, οι οποίες προέκυψαν από την θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Διενέργεια 2ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων στο πλαίσιο της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων διοικητικού προσωπικού στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού του Γ.Ν. Σερρών.

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων παροχής «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)» (CPV79713000-5: Υπηρεσίες φύλαξης) του Γ.Ν. Σερρών