Προμήθειες – Διαγωνισμοί

22 Φεβρουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αρ. Δ.05/2024 Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» στο Γ.Ν. Σερρών.

20 Φεβρουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ. 09/2024 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο Γ.Ν. Σερρών

7 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια των ειδών : “Ακτινολογικά φιλμ” συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 94.884,80€ με Φ.Π.Α για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

2 Φεβρουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.02/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV 24111900-4,ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

16 Ιανουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία : «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών του Γ.Ν. Σερρών (CPV 85143000-3- Υπηρεσίες ασθενοφόρων)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

12 Ιανουαρίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 892/12.01.2024 για την ανάθεση της παροχής: «Υπηρεσίες καταγραφής και σήμανσης των παγίων με τη χρήση κωδικών barcode ετικετών και ενημέρωσης του μηχανογραφημένου συστήματος του Μητρώου Παγίων του Γ.Ν. Σερρών»

11 Ιανουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.01/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

10 Ιανουαρίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας, εισαγωγής και παραμονής των ειδών «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

4 Ιανουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

14 Δεκεμβρίου, 2023

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ» CPV: 31711300-9,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

12 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «Τεχνικές εργασίες – αλλαγή κουφωμάτων» και «Βαφή κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας εξωτερικά και εσωτερικά» για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

12 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια Συνοδού εξοπλισμού: Xειρουργική διαθερμία για την λειτουργία του Υστεροσκοπίου

8 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αναβάθμιση εξοπλισμού του Computer Room» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

28 Νοεμβρίου, 2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Διακήρυξη αρ.Ε.01/2022 (Επ) Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κω- δικό ΟΠΣ 6000664 και ένταξη στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»,για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022 »

22 Νοεμβρίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 19475/22.11.2023 για την ανάθεση της παροχής: «Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.)» για το Γ.Ν. Σερρών