Προμήθειες – Διαγωνισμοί

17 Ιουλίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 85146000-4

16 Ιουλίου, 2020

Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

16 Ιουλίου, 2020

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV:85146000-4)

14 Ιουλίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.13/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ» (CPV:39711130-9)

13 Ιουλίου, 2020

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.13/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ» (CPV:39711130-9)

6 Ιουλίου, 2020

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV 90911200-8)

6 Ιουλίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη Δ.04/2020 Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου»

6 Ιουλίου, 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού: ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

6 Ιουλίου, 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψης διακήρυξης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

1 Ιουλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ.Κ. 04/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια είδους: «ΣΥΣΤΗΜΑTOΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

26 Ιουνίου, 2020

Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού: ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

26 Ιουνίου, 2020

Περίληψη διακήρυξης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

25 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών: «Περιοδικού Ελέγχου -Πιστοποίησης Ανελκυστήρων» CPV: 79132000-8

18 Ιουνίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.14/2020 Ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Κλιβανιστών-Απολυμαντών-Αποστείρωσης» CPV79421100-2.

16 Ιουνίου, 2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 90911200-8)