Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών, Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) & Ολοήμερης Λειτουργίας

α. Υποστηρίζει γραμματειακά τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου (πρώην απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων), τα Επείγοντα Περιστατικά και το ΚΕΦΙΑΠ.

β. Φροντίζει µετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

γ. Δίδει πληροφορίες όσον αφορά το κλείσιμο των ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή μέσω των ιατρείων του τμήματος.

δ. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ, καθώς και της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου (πρώην απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων), των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριµένων τµηµάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

ε. Ρυθµίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραµµατίζει την επανεξέτασή τους µε προσυνεννόηση.

στ. Χορηγεί σε συνεργασία µε την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις στους ενδιαφερόμενους πολίτες ή στην Τροχαία, Τμήμα Τάξης, ΚΕΠ, δικαστήρια µετά από σχετική αίτηση τους.

η. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων του Νοσοκομείου.

θ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών και επικυρώνει αντίγραφα γνωματεύσεων, βεβαιώσεων και συνταγών .

ι. Φροντίζει για την αποστολή και θεώρηση από τη Δ/νση Υγείας των μπλοκ ναρκωτικών και για τη μηνιαία αποστολή κατάστασης των λοιμωδών νόσων από το Παιδιατρικό τμήμα στο Νομίατρο στη Διεύθυνση Υγείας Ν. Σερρών.

κ. Εκδίδει και αποστέλλει των Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που αιτούνται οι πολίτες ή οι διάφορες Αρχές του τόπου σχετικά με την επίσκεψη ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία για διάφορες χρήσεις .

λ. Διενεργεί και έχει την ευθύνη του προγραμματισμού της λειτουργίας των Ε.Ι.

μ. Διενεργεί τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής των ιατρών και επικύρωση αντιγράφων.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθ.Υ4α/οικ.112185 Υ.Α. (ΦΕΚ 3323/Β’/2012)


Λύμπου Σοφία - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο της βρίσκεται στο ισόγειο στην είσοδο των τακτικών ιατρείων
  • 2321094550