Τμήμα Γραμματείας

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

ε. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης

στ. Τηρεί και επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία

ζ. Παρέχει και διακινεί τις πληροφορίες στις υπηρεσίες εντός και εκτός του Νοσοκομείου, για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

η. Διενεργεί ηλεκτρονική πρωτοκόλληση .

θ. Διεκπεραιώνει απόρρητη ή και εμπιστευτική εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία .

ι. Διανομή εγγράφων .

κ. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και ηλεκτρονικού αρχείου διεκπεραίωσης .

λ. Επιβλέπει τη λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Γραμματείας από τους κλητήρες..

μ. Έκδίδει φωτοτυπίες για τα Τμήματα-Κλινικές και για πολίτες από τους κλητήρες .

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθμ. Υ4α/οικ.112185 Υ.Α.(3323/2012 τ.Β΄)


Χατζή Σοφία - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο της βρίσκεται στο -1 όροφο.
  • 2321094706