Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

α. Ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

β. Ευθύνεται για την διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού καθώς και για την εκπαίδευση των νοσηλευομένων ασθενών καθώς και των ασθενών των Εξωτερικών Ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

γ. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της ¨Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων.

δ. Παρέχει συμβουλές ,όταν ζητείται όσον αφορά την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα άρθρο 35 του Κανονισμού.

ε. Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.

στ. Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

η. Λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 37 παρ.1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)


Τοκάνης Ιωάννης- Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
εδώ