Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με κωδικό ΟΠΣ 5028273 και π/υ 445.000 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020.

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

1. Ένα (1) Μικροσκόπιο για Οφθαλμολογική χρήση.

2. Ένα (1) Μηχάνημα Φακοθρυψίας,

3. Ένα (1) Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Κρεβάτι

4. Ένα (1) Οφθαλμολογικό Κάθισμα

5. Ένα (1) Σετ Οφθαλμολογικών Εργαλείων

6. Δύο (2) Αναισθησιολογικά Μηχανήματα

7. Τέσσερις (4) Καπνογράφοι με Μόνιτορ

8. Τρεις (3) Αναπνευστήρες ΜΕΘ και

9. Πέντε Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που συμβασιοποιήθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί είναι ο παρακάτω:

ΕίδοςΠοσότηταΚόστος
Μικροσκόπιο για Οφθαλμολογικό196.720 €
Μηχάνημα Φακοθρυψίας169.936 €
Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Κρεβάτι114.756 €
Κάθισμα Οφθαλμολογικό14.067 €
Αναισθησιολογικά Μηχανήματα242.160 €
Καπνογράφοι με Μόνιτορ 429.016 €
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ338.688 €
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ566.588 €
Σύνολο 361.931 €

Ημερομηνία Ένταξης: 08-06-2018

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης:: 15-08-2020