Δ16/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV: 33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα) α/α ΕΣΗΔΗΣ (346867)

Δ16/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV: 33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα) α/α ΕΣΗΔΗΣ (346867)

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης εδώ.