ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ Α∆ΙΑΠΕΡΑΣΤΟΥ (ΡΟΛΛΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ Α∆ΙΑΠΕΡΑΣΤΟΥ (ΡΟΛΛΟ)

Μπορείτε να δείτε την σχετική έρευνα αγοράς εδώ