ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.13/2024 για την προμήθεια των ειδών: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 33696100-6