Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.08/2024 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» CPV: 33141126-9 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 346715)

Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.08/2024 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» CPV: 33141126-9 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 346715)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ