Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτρεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην χαρτογράφηση που αναφέρεται στην με α/α 6471 πρόσκληση ΟΠΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο:”Εξοπλισμός υποστήριξης ενός ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος υγείας” ,χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Προγράμματα Περιόδου 2021-2027

Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτρεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην χαρτογράφηση που αναφέρεται στην με α/α 6471 πρόσκληση ΟΠΣ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο:”Εξοπλισμός υποστήριξης ενός ανθεκτικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος υγείας” ,χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Προγράμματα Περιόδου 2021-2027

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.