ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ09/2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Σύστημα ωρομέτρησης» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV: 31711300-9 Εκτιμώμενη αξία της προμήθειας: έως του ποσού των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (19.354,84 € χωρίς ΦΠΑ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ09/2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Σύστημα ωρομέτρησης» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV: 31711300-9 Εκτιμώμενη αξία της προμήθειας: έως του ποσού των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (19.354,84 € χωρίς ΦΠΑ )