ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΩΡΛ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΩΡΛ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης

Μπορείτε να δείτε τον σχετικό πίνακα μοριοδότησης εδώ