Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και π/υ 1.094.791,24€

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και π/υ 1.094.791,24€

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6000664

2.Κωδικός COFOG2 07.2 – Yπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων (εξωνοσοκομειακές),

07.3 – Νοσοκομειακές υπηρεσίες

3.Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

4.Κωδικός Δικαιούχου: 1083557

5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:

2 Πλήρεις εξεταστικές μονάδες ΩΡΛ (αναρρόφηση, πλύση, ψυχρός φωτισμός, οπτικές κτλ)

Για την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας

4 Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα για Γενική Χειρουργική

7 Χειρουργικοί προβολείς με δορυφόρο για τις αίθουσες Γενικής Χειρουργικής

1 Υπερηχογράφος για μαιευτική γυναικολογική χρήση

1 Μηχανημα σκήνωσης ιστολογικών τομών

1 Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών με αναπν/ρα ενσωματωμένο και αερισμό

1 Εξεταστικό Μικροσκόπιο

1 Υστεροσκόπιο διαγνωστικό – επεμβατικό

1 Ψηφιακό Ακτινογραφικό Μηχάνημα

1 Ενδοθηλιομετρο

1 Φωτοπυξία (Argon Laser)

2 Αναπνευστήρες

1 Σέτ μέτρησης Ακτινοφυσικού

6.Παραδοτέα πράξης:

1. 4 Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα για Γενική Χειρουργική

2. 7 Χειρουργικοί προβολείς με δορυφόρο για τις αίθουσες Γενικής Χειρουργικής

3. 1 Υπερηχογράφος για μαιευτική γυναικολογική χρήση

4. 1 Μηχανημα σκήνωσης ιστολογικών τομών

5. 1 Θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών με αναπν/ρα ενσωματωμένο και αερισμό

6. 2 Πλήρεις εξεταστικές μονάδες ΩΡΛ (αναρρόφηση, πλύση, ψυχρός φωτισμός, οπτικές κτλ)

7. 1 Εξεταστικό Μικροσκόπιο

8. 1 Υστεροσκόπιο διαγνωστικό – επεμβατικό

9. 1 Ψηφιακό Ακτινογραφικό Μηχάνημα

10. 1 Ενδοθηλιομετρο

12. 1 Φωτοπυξία (Argon Laser)

13. 2 Αναπνευστήρες

14. 1 Σέτ μέτρησης Ακτινοφυσικού