ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Διακήρυξη αρ.Ε.01/2022 (Επ) Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κω- δικό ΟΠΣ 6000664 και ένταξη στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»,για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022 »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Διακήρυξη αρ.Ε.01/2022 (Επ) Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κω- δικό ΟΠΣ 6000664 και ένταξη στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»,για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022 »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της επαναπροκήρυξης εδώ