ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ11/2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ενδιαφέροντος- ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣγια την παροχή υπηρεσίας: «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV 50413200-5.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ11/2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ενδιαφέροντος- ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣγια την παροχή υπηρεσίας: «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV 50413200-5.

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα της σχετικής πρόσκλησης εδώ.