Δημοσίευση της αριθ. Δ.07/2023 Διακήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια των ειδών «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» για το Γ.Ν. Σερρών

Δημοσίευση της αριθ. Δ.07/2023 Διακήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια των ειδών «ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» για το Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.