Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για συμμετοχή του Γ.Ν.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με κωδ.ΟΠΣ 5075946

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην καταγραφή προτάσεων για συμμετοχή του Γ.Ν.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με κωδ.ΟΠΣ 5075946

Μπορείτε να δείτε την σχετική διαβούλευση εδώ