Επαναληπτική διαδικασία πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων στο Γ.Ν. Σερρών για δυο (2) μήνες»

Επαναληπτική διαδικασία πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων στο Γ.Ν. Σερρών για δυο (2) μήνες»