Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.02/2023 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 192983) του ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή “Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Ακτινογραφίας και Αξονικού Τομογράφου”

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.02/2023 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 192983) του ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή “Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Ακτινογραφίας και Αξονικού Τομογράφου”

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές διευκρινήσεις επί του ερωτήματος εδώ