Απαντήσεις επί των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που αφορούν την υπ’αρ. Δ.05/2023 Διακήρυξη του διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (συστημ. αριθμ.: 193726) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης στο Γ.Ν. Σερρών

Απαντήσεις επί των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που αφορούν την υπ’αρ. Δ.05/2023 Διακήρυξη του διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (συστημ. αριθμ.: 193726) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης στο Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε την σχετική απάντηση εδώ