Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την:«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 της Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού με αρ. Ε.01/2022(Επ.),στο πλαίσιο της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος”Κεντρικής Μακεδονίας”,της Πράξης: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 και ένταξης στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»,για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022.”

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την:«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 της Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού με αρ. Ε.01/2022(Επ.),στο πλαίσιο της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος”Κεντρικής Μακεδονίας”,της Πράξης: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 και ένταξης στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»,για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022.”

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ