Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την:«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 της Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού με αρ. Ε.01/2022(Επ.) για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022.”

Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την:«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664 της Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού με αρ. Ε.01/2022(Επ.) για τα υποέργα με α/α 5,6,10,11,13 για τα οποία η διαδικασία σύναψης απέβη άγονη στα πλαίσια διενέργειας του υπ’αρ.Ε.01/2022.”

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ