Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , υποπ. (γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, περ. β ́, παρ. 2 του άρθρου 32 και 32Α του ν.4412/2016) για την ανανέωση της Σύμβασης «Συντήρηση & Υποστήριξη Λογισμικού HIS

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , υποπ. (γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, περ. β ́, παρ. 2 του άρθρου 32 και 32Α του ν.4412/2016) για την ανανέωση της Σύμβασης «Συντήρηση & Υποστήριξη Λογισμικού HIS

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ