Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών