Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, του Τμήματος 1 της υπ’αριθμ. 2478/08-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών: «Τμήμα 1) Αναλυτής ούρων εφημερείο, Τμήμα 2) Ανοσοενζυμικός αναλυτής τεχνική ELISA και Τμήμα 3) Σύστημα ηλεκτροφόρησης-ανοσοκαθήλωσης».

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, του Τμήματος 1 της υπ’αριθμ. 2478/08-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών: «Τμήμα 1) Αναλυτής ούρων εφημερείο, Τμήμα 2) Ανοσοενζυμικός αναλυτής τεχνική ELISA και Τμήμα 3) Σύστημα ηλεκτροφόρησης-ανοσοκαθήλωσης».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ματαίωσης εδώ