Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’αριθμ. πρωτ. 14267/16-09-2022 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ανάδοχου εκμίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με αριθμό διακήρυξης 11/2022 μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμό κατάθεσης ΑΝ14/4.10.2022

Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’αριθμ. πρωτ. 14267/16-09-2022 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ανάδοχου εκμίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με αριθμό διακήρυξης 11/2022 μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμό κατάθεσης ΑΝ14/4.10.2022

Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση εδώ