Τροποποίηση της αριθ. 725/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΡΔ469071-8ΚΙ) Απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, σχετικά με την άρση αναστολής προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.01/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145721)

Τροποποίηση της αριθ. 725/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΡΔ469071-8ΚΙ) Απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, σχετικά με την άρση αναστολής προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.01/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145721)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.