Άρση αναστολής προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.01/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145721)

Άρση αναστολής προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.01/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145721)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ