Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Δ.09/2022 Ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΞΥΓΟΝΟ” Συστ.αριθμ.ΕΣΗΔΗΣ:174122

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Δ.09/2022 Ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΞΥΓΟΝΟ” Συστ.αριθμ.ΕΣΗΔΗΣ:174122

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνηση εδώ