ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Μπορείτε να δείτε τη σχετική διακήρυξη εδώ

***29-09-2022*** Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις επι των αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων εδώ.

***29-09-2022*** Μπορείτε να δείτε τις κατόψεις των σχεδίων του κυλικείου εδώ

***11-10-2022*** Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο αναστολής προόδου διαγωνιστικής διαδικασίας εδώ

***14-12-2022*** Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση αναστολής προόδου διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής εδω