ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.02/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV 50413200-5 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος: έως του ποσού των 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (10.483,87 € χωρίς ΦΠΑ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.02/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV 50413200-5 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος: έως του ποσού των 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (10.483,87 € χωρίς ΦΠΑ )

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ