Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το τμήμα (1) υποέργο (1) Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα γεν. Χειρ. και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :156679, του δημόσιου ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών » με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το τμήμα (1) υποέργο (1) Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα γεν. Χειρ. και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :156679, του δημόσιου ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών » με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ