Τροποποίηση Διακήρυξης αρ.Ε.01/2022 Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Πράξης«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών » με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία

Τροποποίηση Διακήρυξης αρ.Ε.01/2022 Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Πράξης«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών » με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ