Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.03/2022 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 159248-159262- 159266- 159267-159268-159269-159271) του ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Δ.03/2022 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 159248-159262- 159266- 159267-159268-159269-159271) του ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μπορείτε να δείτε την διευκρίνιση εδώ