Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.02/2022 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 159307) του ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Ακτινογραφίας και Αξονικού Τομογράφου

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.02/2022 Διακήρυξης (α.α ΕΣΗΔΗΣ 159307) του ανοικτού κάτω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Ακτινογραφίας και Αξονικού Τομογράφου

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διευκρίνηση εδώ