Προκήρυξη – Περίληψη του αρ.Ε.01/2022 Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»