«Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.04/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) άνω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV: 55300000-3 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 141748)»

«Αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθμ. Δ.04/2021 Δημόσιου ανοικτού (ηλεκτρονικού) άνω των ορίων Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» CPV: 55300000-3 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 141748)»

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ