Έρευνες αγοράς χημικών παθολογοανατομικου, αιματολογικού, Τ.Ε.Ι, Φαρμακείου και διαχείρισης ΥΕΑΝ