Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υπ. αρ. Δ.07/2020 ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133372,1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υπ. αρ. Δ.07/2020 ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133372,1

Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση εδώ.