Διακήρυξη και Περίληψη του υπ’αρ. Δ.07/2021 Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ : «Υπηρεσίες ασφαλείας (Φύλαξης)»

Διακήρυξη και Περίληψη του υπ’αρ. Δ.07/2021 Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ : «Υπηρεσίες ασφαλείας (Φύλαξης)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης εδώ.