Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων Δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων Δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τη σχετική περίληψη διακήρυξης εδώ.