ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.12/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV: 33141310-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.12/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια των ειδών: «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV: 33141310-6

Μπορείτε να δείτε την σχετική διακήρυξη εδώ