Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού, για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του Δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού, για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV: 90524000-6

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών εδώ